Kişisel Verilerin Korunması

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre Reidin Bilgi ve Data Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (“Reidin”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

  Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Reidin tarafından hazırlanmıştır.

  İlgili Kişi: [www.reidin.com/tr/] web sitesi ile alt sayfalarını ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

  Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Reidin Bilgi ve Data Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi] veri sorumlusudur.

 2. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

   

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
  Ad, Soyad, şirket adı, e-posta adresi, cep telefonu, web sitesi, ilgilenilen servis bilgisi ve mesajınızRızası ile demo talep eden ziyaretçi bilgilerinin saklanması, demo talep eden kullanıcının istemesi halinde firması ile ilgili bilgilerin saklanması, satış-pazarlama yönetimi ve iş geliştirme amaçları ileKVKK Md. 5/1 hükmüne istinaden
  Ad, Soyad, şirket adı, e-posta adresi, cep telefonu, ticari iletişim onayı bilgisiTacirlere elektronik ticari iletişim amacı ileKVKK Md. 5/1 hükmüne istinaden
  Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarıİnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) hükmü uyarınca açıkça veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacı ileKVKK Md.5/2ç hükmüne istinaden
  Ziyaret Edilen Sayfalarınızın BilgisiŞartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyleKVKK Md.5/2f hükmüne istinaden

   

  Tarafımızca işlenen kişisel verilerizdir.

 3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Reidin, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

  Reidin, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi Kanun’un 9. Maddesinde belirtilen yasal şartların sağlanması halinde yurt dışına da aktarabilecektir.

 4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz internet ortamında web sitemiz üzerinden tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 5. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

  İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

  Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

  1.  

   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2.  

   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3.  

   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4.  

   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5.  

   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6.  

   İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7.  

   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8.  

   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9.  

   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 6. Başvuru Yöntemi

  Başvurunuzu:

  • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/756-757 Kat:7 Sarıyer, 34396 İstanbul adresine yazılı olarak;
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Noter aracılığı ile;
  • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak kisiselveri@reidin.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

  Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Reidin, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

  Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.